Regulamin

Regulamin akcji BiegamBoLubię NOCĄ 2016/2017

I. CEL AKCJI:

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

II. ORGANIZATOR :

Fundacja Wychowanie Przez Sport

ul. Potocka 33a/26, 01-631 Warszawa

 

III. TERMIN, GODZINA, MIEJSCE SPOTKAŃ:

1. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek, od 20 listopada do 26 marca 2017 (wyłączając święta państwowe).

2. Miejsca i godziny spotkań w poszczególnych lokalizacjach w ramach akcji znajdują się na stronie www.biegambolubie-noca.com.pl.

3. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian lokalizacji przez Organizatora.

IV. PRZEBIEG SPOTKAŃ:

1. Zajęcia są bezpłatne.

2. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy lekkiej atletyki.

3. Zajęcia mają charakter plenerowy.

4. Podczas zajęć, oprócz treningów biegowych, wykonywane są różnorodne ćwiczenia sprawnościowe, koordynacyjne, gimnastyczne. Program zajęć jest dostosowany do uczestników i nastawiony na osoby o różnym poziomie zaawansowania (głównie na osoby początkujące).

V. UCZESTNICTWO:

1. W zajęciach uczestniczyć mogą osoby powyżej 16. roku życia. Młodsze muszą być pod opieką dorosłych.

2. Każdy uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zajęciach.

4. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania wewnętrznych regulaminów odwiedzanych obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej.

5. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować pozbawieniem możliwości dalszego uczestnictwa w zajęciach oraz w ostateczności do przerwania zajęć.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub przerwania akcji.

2. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

3. Wszelkie zapytania mogą być kierowane do Organizatora na adres: fundacja@wychowanieprzezsport.pl